Εργασιακά δικαιώματα: Do you know what I mean? Ναι, ναι. Στους εργασιακούς χώρους πια, σχεδόν δεν τηρείται τίποτα και στις περισσότερες δουλειές που θα πας, ειδικά αν είσαι νέος, θα σε εκμεταλλευτούν και θα πεις και ευχαριστώ. Παρόλα αυτά, δεν είναι κακό να ξέρεις τι δικαιούσαι. Γιατί είσαι εργαζόμενος, όχι δούλος. 

Μόλις πιάσεις δουλειά (Πρόσληψη)
Η σύμβαση εργασίας που θα κάνεις μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική. Πρέπει να γίνει από τον εργοδότη αναγγελία πρόσληψης, ενώ εάν συμφωνήσετε για μερική απασχόληση πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.  Έπειτα, θα πρέπει να εγγραφείς στο ασφαλιστικό σου ταμείο (αν δεν είσαι ήδη εγγεγραμμένη).


Ψιλά γράμματα:
- Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει τους όρους εργασίας σε έντυπη μορφή.
-Ο «υπάλληλος»  προσφέρει πνευματική εργασία, ενώ ο «εργάτης» σωματική εργασία (έχει σημασία ως τι προσλαμβάνεται, για την αποζημιώσή του).

Τι κάνω εάν δεν μου δίνουν το μισθό μου στην ώρα του;
Καταρχάς υπομονή –εγώ δηλαδή τόσα χρόνια αυτό έκανα. Από εκεί και πέρα, μπορείς να κάνεις τα παρακάτω:
α) Να ασκήσεις αγωγή και να ζητήσεις εντόκως τους καθυστερούμενους μισθούς σου, καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία σου.
β) Έχεις το δικαίωμα να κάνεις επίσχεση της εργασίας σου.
γ) Να ζητήσεις την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση, αν είναι έμπορος.
δ) Να θεωρήσεις την καθυστέρηση ως βλαπτική μεταβολή, εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηματικά και οφείλεται σε δόλο του εργοδότη.
ε) Να ζητήσεις την ποινική δίωξη του εργοδότη για μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών σου.

 

Υπερεργασία - Υπερωρία - Νυχτερινή Εργασία - Εργασία 6η ημέρα - Κυριακές
    Η υπερεργασία πληρώνεται 20% παραπάνω για κάθε ώρα και η υπερωρία 40%. Για πέρα από 120 ώρες τον χρόνο νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης,  παρέχεται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 60%. 
Σε περίπτωση που ισχύει συμβατικό ωράριο μικρότερο των 40 ωρών την εβδομάδα, η απασχόληση πέραν του μικρότερου αυτού ωραρίου και έως 40 ωρών αμείβεται ως πρόσθετη εργασία (απλό ωρομίσθιο).

Πότε είναι νόμιμη η υπερωρία;
Για να είναι νόμιμη η υπερωρία πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
    -Ο εργοδότης να αναγγείλει την πραγματοποίηση τους στην Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η θεώρηση-έγκριση προηγείται της πραγματοποίησής τους.
    -Να τηρείται στην επιχείρηση βιβλίο υπερωριών, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας
-Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.

    Αν η υπερωρία δεν είναι νόμιμη, προσαύξηση 80%.

Ποια είναι η νυχτερινή εργασία;
Νυχτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί. Η νυχτερινή εργασία αμείβεται με κανονικό ημερομίσθιο, με προσαύξηση κατά 25%. 


Εργασία 6η μέρα
Η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της βδομάδας αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή, οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.
Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι έξι σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο. 


Συνεργάστηκε η δικηγόρος Θεοδοσία Χατζημιχάλη. 

Ακολουθεί σε λίγες μέρες δεύτερο μέρος για τα επιδόματα και τις άδειες που δικαιούσαι…