Χρήματα -και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πολλά- προσφέρουν κληροδοτήματα και ιδρύματα σε νέους για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

-Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής - 30 συνολικά υποτροφιών:
α) Είκοσι υποτροφίες σε καταγόμενους από την πόλη της Θεσσαλονίκης και
β) Δέκα υποτροφίες για καταγόμενους από την πόλη της Έδεσσας από τον έναν τουλάχιστον γονέα τους
για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου. 
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από την Έδεσσα στο ύψος των 320,80 € το μήνα και στο ύψους των 289,65€ για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας κληρ/τος Δημητρίου Τσιακμακοπούλου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρής ( Διοίκησης ) γραφείο 211) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17-3-15.

-Το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Τσώρη προκηρύσσει την πλήρωση χωρίς διαγωνισμό δύο θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής χωρίς περιορισμό κλάδου σπουδών. Το ποσό της υποτροφίας είναι εφάπαξ και είναι 4.080€. Η εκλογή θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα του Ιδρύματος από το Δ.Σ. μεταξύ των διακρινομένων περισσότερο από άποψης βαθμολογίας στο πτυχίο των υποψηφίων υποτρόφων και θα προτιμηθεί εκείνος που κατάγεται από τη Ρούμελη και ιδιαίτερα από τις πρώην κοινότητες Πενταγιών και Κροκυλείου Φωκίδας, του Δήμου Δωρίδος. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 210 – 6140861. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9-3-15.

-Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου Παροχής «EcoSheep: Ανάπτυξη και αποτίμηση εξοπλισμού και κατασκευαστικών πρακτικών για την παραγωγή αειφορικών αιγοπροβατροφικών προϊόντων», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση μίας Μεταπτυχιακής Υποτροφίας σε έναν Υποψήφιο Διδάκτορα, διάρκειας δύο  μηνών, με δυνατότητα παράτασης, η οποία συνολικά μπορεί να φτάσει χρονικά τους 8 μήνες, στα πλαίσια εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.ΤΕ.Θ. στο Βόλο.
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο της Υδραυλικής Μηχανικής
3. Εγγεγραμμένος Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με την πειραματική και αριθμητική διερεύνηση μικροκλίματος και παραμέτρων ποιότητας αέρα σε πτηνοτροφείο
4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
6.Εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργου
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27-2-15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210 - 96752 κα. Σταυρούλα Διβανέ και στο www.certh.gr.