Η καινούρια φοιτητική χρονιά είναι προ των πυλών, καθώς o Σεπτέμβρης δεν απέχει και πολύ… Ενημερώσου, λοιπόν, πριν από όλους, για τις υποτροφίες που τρέχουν αυτή την περίοδο, ώστε να κάνεις τα χαρτιά σου και να πάρεις εσύ την υποτροφία!

-Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την χορήγηση μίας υποτροφίας με επιλογή, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη - Αμερική) από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "Λουκά και Ελπινίκης Παπαναστασίου" για την περίοδο 2015-2016. Η υποτροφία χορηγείται σε απόφοιτους δημοσίου Λυκείου των πόλεων, Καστοριάς, Φλώρινας και Τσοτυλίου, να είναι αριστούχοι, ηλικίας 23-35 ετών, πτυχιούχους των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και κατά προτίμηση σε νέους από άπορες και ορφανεμένες οικογένειες. Χορηγούμενο ποσό 2.000,00 ευρώ ανά έτος. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2310-274436.
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/8/2015.

 

-Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 δεκαοκτώ (18) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν εννέα (9) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές ( φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εννέα (9) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αναφορικά με τις υποτροφίες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στα Τμήματα Φυσικής και Επιστήμης Υπολογιστών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Βιολογίας, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών - κατεύθυνση Μαθηματικών, και Χημείας.
Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη σειρά επιτυχίας τους στις εξετάσεις εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ενώ για τους ήδη φοιτούντες, ανεξαρτήτως του αν ελάμβαναν προηγουμένως την υποτροφία ή όχι, την μέχρι τότε απόδοσή τους και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο.
Η χορήγηση της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εν όλω έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/9/2015.

 

-Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.

Οι όροι απονομής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:
1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2015-2016, και μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.

5. Τα επιστημονικά αντικείμενα, οι Σχολές και τα Τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί, οι θέσεις και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι υποψήφιοι ανά επιστημονικό αντικείμενο, είναι τα εξής:
- Θετικές Επιστήμες
- Γράμματα και Καλές Τέχνες
- Ηθικές και Πολιτικές Επιστήμες

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν με την Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr. 
Καταληκτική Ημερομηνία: 30/9/2015

-Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ προκηρύσσει Υποτροφία με την επωνυμία «Υποτροφία Παναγιώτου Στρατηγού» εκ $ 15.000,00 ετησίως για αποφοίτους φοιτητές Μαθηματικής Σχολής των οποίων τουλάχιστον ο ένας των γονέων να έχει γεννηθεί εις Κύθηρα. Η υποτροφία αυτή θα δίδεται προκειμένου οι υπότροφοι να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκτός Ελλάδος με εξειδίκευση αποκλειστικά στον τομέα ανάλυσης (κατά προτίμηση στην τοπολογία και την θεωρία της μέτρησης). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Ιδρύματος επί ένα τρίμηνο από της δημοσιεύσεως: Θεμιστοκλέους 5 Αθήνα Τ.Κ. 106 77 (8ος όροφος)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνού με τα τηλέφωνα 210-38.38.190, 210-38.20.293. 
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/8/2015