Ναι, καλά άκουσες! Τσέκαρε παρακάτω, για να δεις εάν δικαιούσαι χρήματα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Και που ξέρεις; Μπορεί να λαμβάνεις μέχρι και 1.500€ το μήνα!

Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την χορήγηση δύο υποτροφιών στην Ιστορική-Συστηματική Μουσικολογία, δύο υποτροφιών στη Βιόλα και δύο υποτροφιών στο Κόρνο, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου.

Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι εξής:

1. α) Για την απόκτηση διπλώματος "Μάστερ", πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές, είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο έτη,
β) για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία δίδεται για δύο ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου επαρκούν.
Για την περίπτωση που ο υπότροφος λάβει το "Μάστερ" και στη συνέχεια ακολουθήσει έρευνα για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θα του χορηγηθεί υποτροφία μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών.
Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ ή την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία καλύπτει το υπόλοιπο αναγκαίο χρονικό διάστημα.

2. Οι υπότροφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

4. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.500€ τον μήνα. Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και μετά την λήξη των σπουδών τους τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

5. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής
α) κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου Ωδείου ή πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή    Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους υποψηφίους στο Κόρνο και την Βιόλα) και
β) πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους υποψηφίους στην Μουσικολογία), με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας στο  210.3664732, 210.3664781. 

Καταληκτική Ημερομηνία: 28 Απριλίου 2016. 

Επιτροπή Ερευνών υλοποιώντας την απόφασή της η οποία εγκρίθηκε και από τη Σύγκλητο του Π.Κ προκηρύσσει την χρηματοδότηση 5 υποτροφιών αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές για να εκπονήσουν έρευνα στο Πολυτεχνείο. Θα χορηγηθεί μία υποτροφία ανά Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και το χρηματικό ποσό θα είναι 1000€ μηνιαίως μικτά για 12 μήνες
.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από εξωτερικούς κριτές με μέριμνα 5μελούς επιτροπής μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου (1 μέλος από κάθε Σχολή) και της Επιτροπής Ερευνών. Θα χρηματοδοτηθεί μία πρόταση ανά Σχολή, που θα έχει επιτύχει την μεγαλύτερη βαθμολογία από τις υπόλοιπες προτάσεις της Σχολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 85% του μεγίστου της κλίμακας βαθμολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: www.elke.tuc.gr.

Καταληκτική Ημερομηνία: 1 Μαρτίου 2016. 


- Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία ή την Ιταλία, στη Γλυπτική, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Κωνσταντινίδου.

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:

1. Η υποτροφία χορηγείται για τρία συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Κωνσταντινίδου επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα της Γαλλίας ή της Ιταλίας, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας. Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα σπουδάσει ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.500€ το μήνα. Επίσης στον υπότροφο θα καταβληθούν, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά την λήξη των σπουδών του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής πτυχιούχοι Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Γλυπτική ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους

Πληροφορίες στο 210.3664732, 210.3664781.

Καταληκτική Ημερομηνία: 28 Απριλίου 2016.