Και οι ευκαιρίες, δεν τελειώνουν ποτέ! Παρακάτω, σου συγκεντρώσαμε όλες τις υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που «τρέχουν» αυτή την περίοδο. 


-Το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές. Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017 θα χορηγηθούν :
-Έως 20 υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος σε περίπτωση διετούς προγράμματος, για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς σπουδών:
- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:
- Να είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1990 και μετά.
- Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50.
- Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν.
- Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.
- Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν. Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου 2016.
Πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Νίκης 16 (7ος όροφος) τηλ.: 2103224127.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 Απριλίου 2016.

-Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση 6 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους εξής κλάδους: δύο στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), μίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), μίας στον κλάδο της Φιλοσοφίας του Δικαίου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) μίας στον κλάδο της Θεολογίας (στο εξωτερικό) και μίας στον κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (στο εξωτερικό) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Aμίλκα Aλιβιζάτου.

Οι όροι απονομής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:
1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2016-2017, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 450€ το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε 1.500€ το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης σε κάθε υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά την λήξη της επιμόρφωσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Aθηνών.

4. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε των καταγομένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, και να μην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.
Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών-Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12 Μαΐου 2016.

-Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών (Ιωάννινα), Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΖΙΕΜΕΝS-BIOLOGY-BIOPHOTONICS», που εντάσσεται στη Προγραμματική Συμφωνία Ερευνητικών Κέντρων – ΓΓΕΤ/ΙΚΥ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια θέση υποψήφιου διδάκτορα (σύμβαση αποδοχής υποτροφίας μεταπτυχιακού φοιτητή) για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, ως ακολούθως:
Απαιτούμενα προσόντα:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Βιολογικής Σχολής και να έχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικής Σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής. Οι τίτλοι εξωτερικού θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία:
Πληροφορίες στο 2651007352.
Καταληκτική ημερομηνία: 17 Φεβρουαρίου 2016.

-Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «NOVEL SUSTAINABLE MARINE BIO-SURFACTANT - BIO-EMULSIFIERS FOR COMMERCIAL EXPLOITATION (MARISURF)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της πράξης «H2020 - Research & Innovation Action», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Α. Σπυρούλια, Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει τρεις υποτροφίες χρονικής διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού.
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:
(α) απόφοιτοι των Τμημάτων Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Φυσικής και
(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Separation, purification, quantification and structural characterization of bio-surfactants/ bio-emulsifiers».
Για πληροφορίες στο 2610-962350-51.
Καταληκτική ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2016.