Το Α.Π.Θ. χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, 82 ανταποδοτικές υποτροφίες σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του, με την προϋπόθεση ότι αντίστοιχο κονδύλιο θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΑΠΘ για το έτος 2016.

Οι υπότροφοι θα συμμετέχουν αποκλειστικά σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες με φυσική παρουσία σε χώρους εκπαίδευσης. Θα καλύπτουν ειδικές ανάγκες της Σχολής ή του Τμήματος, σε μονάδες εκπαίδευσης ή έρευνας (όχι σε πρόσωπα), όπως εργαστήρια, κλινικές και βιβλιοθήκες. Θα λαμβάνουν μέσω αντιμισθίας το ποσό των 8 ευρώ ανά ώρα (περιλαμβάνεται και ο φόρος που θα παρακρατηθεί) και με ώρες παρουσίας 15 μηνιαίως για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και 30 μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και συνολικά για έξι μήνες (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2016).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων, σε προθεσμίες που ορίζονται από αυτές.

Καταληκτική ημερομηνία: 30/1/16.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Ελένη Χρυσοβελίδου στο τηλέφωνο 2310-996771.