Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016/2017 (Υποτροφίες εσωτερικού & εξωτερικού).

Πρόγραμμα Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 - Υποτροφίες εσωτερικού
1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, βαθμολογίας και ξένων γλωσσών κατά επίπεδο
επιδιωκόμενων σπουδών.
3. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει:
-να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
-να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή
-να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2016.
Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά τη διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.
4. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ αποστάσεως
παρακολούθησης.
5. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές που πραγματοποιούνται σε Τ.Ε.Ι., παρά μόνο εάν το πρόγραμμα διεξάγεται σε σύμπραξη με δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος. Η επιλογή του γνωστικού πεδίου γίνεται με ευθύνη του υποψήφιου βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών του και όχι βάσει του γνωστικού πεδίου των σπουδών που
έχει ήδη πραγματοποιήσει.
7. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
8. Υποψήφιοι στους οποίους θα εγκριθεί υποτροφία, πρέπει να εξασφαλίσουν οριστική αποδοχή στο ανάλογο
πρόγραμμα σπουδών μέχρι 31/12/2016, διαφορετικά η υποτροφία ακυρώνεται.


Πρόγραμμα Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 - Υποτροφίες εξωτερικού

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.000€ για χώρες της Ευρώπης, 800 Λίρες Αγγλίας και 1.200 Δολάρια για τις Η.Π.Α. Στους υπότροφους ενδέχεται να καταβληθεί, επίσης, εφ’ άπαξ ποσό έναντι διδάκτρων/εξόδων πρώτης εγκατάστασης ύψους 5.000€, 3.500 Λιρών Αγγλίας και 5.000 Δολαρίων Η.Π.Α. αντίστοιχα.

1. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας, βαθμολογίας και ξένων γλωσσών κατά επίπεδο επιδιωκόμενων σπουδών.
3. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει:
-να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή
-να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών ή
-να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2016.
Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκεια αυτής για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας.
4. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.
5. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος. Η επιλογή του γνωστικού πεδίου γίνεται με ευθύνη του υποψήφιου βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών του και όχι βάσει του γνωστικού πεδίου των σπουδών που έχει ήδη πραγματοποιήσει.
6. Η έναρξη των υποτροφιών θα γίνει από 1/9/2016 ή 1/10/2016, ανάλογα με τη χώρα και το πρόγραμμα σπουδών των υποψηφίων. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος, που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.
Ο υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από 1/9/2016 για τους υποψήφιους για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές
Σπουδές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9 μήνες, ενώ για τους υποψήφιους για Βελτίωση Τεχνικής / Artist-inResidence τουλάχιστον 6 μήνες. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων παρέχονται στο www.onassis.org.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1/2/16.