-Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης πέντε υποτροφιών στο εξωτερικό, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Ειδικότερα, προκηρύσσονται α) τρεις (3) θέσεις, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και β) δύο (2) θέσεις για κλινική ή πειραματική έρευνα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με ελληνική ιθαγένεια, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους και με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς, που επιθυμούν, είτε να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, είτε να κάνουν κλινική ή πειραματική έρευνα, στο εξωτερικό, σε αντικείμενο του τομέα της Ψυχιατρικής. Για τους υποψήφιους διδάκτορες, η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές. Τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12-2.30 μ. μ. ή στα τηλέφωνα του Τμήματος Διαγωνισμών 210-3726346, 395, 364,350 FAX:210-3255478. Καταληκτική Ημερομηνία: 22/10/15.


-Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης τριών υποτροφιών, με επιλογή, σε πτυχιούχους ελληνικών ιατρικών σχολών, για κλινική έρευνα στο εξωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με κριτήριο το βαθμό βασικού πτυχίου και την οικονομική αδυναμία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης». Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με προϋποθέσεις:
α) την ελληνική ιθαγένεια
β) ανώτατο όριο ηλικίας παροχής της υποτροφίας το 36ο έτος, ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
γ) το βαθμό πτυχίου, ο οποίος θα πρέπει να είναι «Άριστα»,
δ) το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να είναι ανώτερο των 15.000€ (σε περίπτωση οικογενειακού δεν πρέπει να είναι ανώτερο των 25.000€) και
ε) την εξασφάλιση αποδοχής των υποψηφίων από πανεπιστήμιο, νοσοκομείο ή ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο της /του Κλινικής/ Εργαστηρίου, όπου θα μεταβεί ο υπότροφος.
Τυχόν διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12-2.30 μ. μ. ή στα τηλέφωνα του Τμήματος Διαγωνισμών 210-3726346, 395, 364,350 FAX:210-3255478. Καταληκτική Ημερομηνία: 22/10/15

- Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το DAAD. Απευθύνεται σε Τελειόφοιτους και Απόφοιτους φοιτητές όλων των κλάδων. Η υποτροφία προσφέρεται για ένα ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα παράτασης και απευθύνεται σε απόφοιτους ή τελειόφοιτους Ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στη Γερμανία το χειμερινό εξάμηνο 2016/17, όπως επίσης σε υποψήφιους, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα γερμανικού πανεπιστημίου και βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Καταληκτική ημερομηνία: 30/11/15.